Alarmkunde­foreningen saksøker Sector Alarm og Verisure

Alarmkundeforeningen har i dag prosessvarslet Sector Alarm AS og Verisure AS om historisk gruppesøksmål på vegne av samtlige av selskapenes rundt 400.000 boligalarmkunder i årene 2011-2017. Foreningen mener at alarmselskapene gjennom ulovlig kartellvirksomhet kan ha overfakturert kundene mellom 1 og 2 milliarder kroner.

Prosessvarselet, med krav om erstatning, ble oversendt de to alarmselskapene i dag. Den endelige størrelsen på kravet vil fastlegges etter at foreningen har fått innsyn i Konkurransetilsynets saksdokumenter. Stevningen vil oversendes de saksøkte innen 14 dager.

– Det samlede kravet, som kundene er blitt ulovlig belastet etter de to selskapenes kartellvirksomhet, vil antagelig ligge godt over 1 milliard kroner, bekrefter foreningens prosessfullmektig, advokat Jan Magne Langseth hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Finansiering av søksmålet er støttet av Therium Capital Management – et av verdens ledende selskaper innen søksmålsfinansiering. Selskapet vil dekke sakskostnader som Alarmkundeforeningen ikke får dekket inn ved støtte fra medlemmer og eventuelt andre tredjeparter.

Bakgrunnen

20. juni 2017 gjennomførte Konkurransetilsynet bevissikring hos Sector Alarm AS og Verisure AS, med mistanke om ulovlig prissamarbeid. To år senere – 17. juni 2019 – varslet tilsynet de to selskapene om ileggelse av rekordhøye bøter på henholdsvis 428,4 og 784 millioner kroner. Vedtak mot Sector Alarm ble truffet 4. juli 2019, og selskapet ble ilagt gebyr på 467,3 millioner. Vedtaket mot Verisure ble fattet 25. november 2020, og gebyret ble fastsatt til 766 millioner.

Tilsynet mener at de to aktørene i denne perioden samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg, og i stedet delte kundene mellom seg uten å konkurrere om dem. Det ulovlige samarbeidet har skjedd over hele landet, i strid med konkurranseloven § 10 og EØS-avtalens artikkel 53.

Sector Alarm godtok vedtaket og boten, mens Verisure fortsatt ikke har respondert formelt på sitt ilagte overtredelsesgebyr på 766 millioner kroner. Fristen selskapet har for å klage dette inn for Konkurranseklagenemnda er 25. mai i år.

Kilde: Konkurransetilsynet

Konkurransekriminalitet

– Enkeltkunder har i realiteten ingen praktisk og økonomisk mulighet til å ta ut søksmål mot slike mektige gigantselskaper, for å få tilbake penger og småkrav som de er blitt overfakturert gjennom kriminell virksomhet. Derfor er et gruppesøksmål den eneste muligheten for «den lille mann eller kvinne» til å forsvare seg mot konkurransekriminalitet, der kundene beviselig har betalt for mye for sin boligalarm gjennom mange år, sier Jan Magne Langseth.

Han påpeker at de to saksøkte selskapene i den samme tidsperioden solgte alarmtjenester for over 10 milliarder kroner til sine norske kunder. Langseth tror at kundene kan ha betalt så mye som 1-2 milliarder kroner for mye i denne perioden. Den endelige erstatningssummen vil konkretiseres under saksforberedelsene.

Gruppesøksmål

– Et gruppesøksmål kan godkjennes av retten som søksmålsform når flere har likt eller tilnærmet likt krav mot samme motpart eller motparter. I denne saken har over 400.000 kunder kjøpt de samme produktene og betalt samme overpris til selskapene. Alle småkravene kan derfor slås sammen til ett, sier Langseth.

Han vil argumentere rettslig for at alle kundene, som de to alarmselskapene hadde i årene 2011-2017, automatisk blir part i søksmålet – fordi den enkelte kundes krav gjelder så små verdier at et betydelig flertall av kundene ikke kan forventes å reise individuelle søksmål. Denne type gruppesøksmål er ikke uvanlige i andre europeiske land, men det er første gang et slikt gruppesøksmål i en konkurransesak blir fremmet i Norge.

Kundene må si ifra

Det er Alarmkundeforeningen, som ble stiftet 17. februar 2020, som organiserer gruppesøksmålet.

– Det er jo et tvilsomt paradoks at to selskaper som selger trygghet inngår et kriminelt fellesskap for å stanse konkurranse og prispress seg imellom, sier styreleder Frank Bredal i Alarmkundeforeningen. Foreløpige beregninger viser at enkeltkunder gjennomsnittlig kan ha krav på anslagsvis mellom 3.000 og 7.000 kroner som de har betalt i overpris i denne perioden.

– Det er viktig at ikke bare myndighetene, men også at vi kunder, sier klart ifra til Sector og Verisure at en ulovlig kartellvirksomhet ikke kan tolereres. Konkurransetilsynets bøter på til sammen over 1.2 milliarder kroner stadfester at dette har vært en alvorlig form for konkurransekriminalitet. Men ingen av bøtene kommer oss kunder, som har betalt denne overprisen, til gode. Hvis søksmålet fører frem, vil alle kundene automatisk motta kompensasjon for overfaktureringen, sier Frank Bredal.

Finansierer søksmålet

Utgiftene til rettsprosessen, helt frem til en eventuell avgjørelse i Høyesterett, garanteres av Therium Capital Management – et internasjonalt selskap som har spesialisert seg på å finansiere i rettssaker over hele verden. Therium står da også som garantist for motpartens saksomkostninger dersom søksmålet tapes. Ved seier i rettsprosessen får selskapet tilbakebetalt sitt investerte beløp, pluss en «risikopremie» som er forhåndsgodkjent av retten.

– Vi har gjort en grundig vurdering av materialet, og konkludert med at dette er en sak der det er større sannsynlighet for at kundene vinner enn at de taper. Derfor har vi valgt å støtte dette søksmålet. Ulovlig markedsdeling er en svært alvorlig form for konkurransekriminalitet. Vi er glade for å kunne bidra til at enkeltpersoner og forbrukere sikres sin rettssikkerhet for småkrav, gjennom å få prøvet sine saker samlet i det norske rettssystemet, sier styreleder Henrik A. Jensen i Therium Nordic.

Alarmkundeforeningens pressekontakt

Rune Brynhildsen
905 57 793
brynhildsen@gmail.com

Alarmkundeforeningens prosessfullmektig

Advokat Jan Magne Langseth
966 44 440
jan.magne.langseth@svw.no

Styreleder i Therium Capital Management Nordic

Henrik A. Jensen
918 17 779
henrik.jensen@therium.no

Alarmkundeforeningen har prosessvarslet Sector Alarm AS og Verisure AS om gruppesøksmål på vegne av selskapenes kunder