Høyesterett vil avgjøre om Alarmkunde­foreningens gruppesøksmål kan fremmes

Alarmkundeforeningens gruppesøksmål mot Sector Alarm og Verisure ble anlagt 1. juli 2021, og bakgrunnen for saken er som kjent at alarmselskapene i juli 2019 ble bøtelagt av Konkurransetilsynet som følge av omfattende ulovlig og konkurransebegrensende samarbeid.

Oslo tingrett avviste søksmålet ved avgjørelse 22. desember 2021. Hovedbegrunnelsen var at Therium, som finansierer søksmålet, ikke hadde konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Finanstilsynet og Finansdepartementet har etter tingrettens avgjørelse avklart at Therium ikke trenger konsesjon for å finansiere Alarmkundeforeningens søksmål.

Avvist på feilaktig grunnlag

Tingrettens avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett 2. februar 2022, og hvor lagmannsretten også avviste saken 1. juli 2022. Lagmannsretten la til grunn at Alarmkundeforeningen ikke var «villig» til å opptre som grupperepresentant ut fra en hypotese om at foreningen måtte ha en avklaring av hvorvidt den eksterne søksmålsfinansieringen kan godkjennes før tingrettens behandling av saken starter.

– Søksmålet ble på nytt avvist, men i denne omgangen delte retten seg 2 mot 1, og hvor flertallets begrunnelse for avvisningen var det vi oppfatter som noe forenklet, sier advokat Jan Magne Langseth, Alarmkundeforeningens prosessfullmektig.

Langseth mener at lagmannsrettens flertall blant annet la følgende begrunnelse på feilaktig grunnlag:

“Flertallet kan etter dette ikke se at det kan stilles som vilkår for godkjenning av et utmeldingssøksmål at kostnader til søksmålsfinansiering skal dekkes verken av motparten som sakskostnader eller av gruppemedlemmene som avkortning av deres eventuelle, fremtidige erstatningsbeløp. Ingen av de alternative vilkårene kan altså stilles for godkjenningen. I den grad det er ønskelig å kunne stille slike vilkår for godkjenningen, må dette eventuelt bli opp til lovgiver å ta stilling til.

Når Alarmkundeforeningen likevel har stilt dette som alternative vilkår for å bli oppnevnt som grupperepresentant, innebærer dette etter flertallets syn at foreningen ikke er villig til å oppnevnes som grupperepresentant i samsvar med de rammene som tvistelovens kapittel 35 oppstiller for utmeldingssøksmål. Konsekvensen er at det ikke kan utpekes en grupperepresentant med den følge at søksmålet ikke kan reises og godkjennes. Søksmålet må derfor avvises.”

Denne fortolkningen av det såkalte «villighetskriteriet» i loven fremstår etter foreningens syn som oppkonstruert sier Langseth. Lagmannsrettens mindretall forstod imidlertid Alarmkundeforeningen riktig:

“Mindretallet oppfatter at Alarmkundeforeningen gir uttrykk for å være villig til å stå som grupperepresentant selv om den ikke skulle få medhold i disse påstandene om søksmålsfinansiering. Mindretallet finner derfor i motsetning til flertallet at det må legges til grunn at foreningen er «villig» til å opptre som grupperepresentant, uavhengig av utfallet knyttet til påstanden om søksmålsfinansiering.”

Gode muligheter for å nå frem i Høyesterett

For å sikre at Alarmkundeforeningen har økonomisk ryggrad til å gjennomføre søksmålet på vegne av alarmkundene før tingretten starter sin fulle behandling av erstatningssaken mot alarmselskapene, er det nå sentralt for foreningen å avklare spørsmålet om Theriums søksmålsfinansiering som ledd i «godkjennelsesvurderingen».

Alarmkundeforeningen har både for tingretten og lagmannsretten gjort gjeldende at de enkeltstående kundenes krav er så små at det ikke er hensiktsmessig eller mulig å anlegge søksmålet på vegne av kundene ved at hver enkelt berørt kunde aktivt «melder seg på» søksmålet. Lagmannsretten delte ikke dette synet, og henviste til at «påmeldingsalternativet» gjør det mulig å fremme erstatningskrav for forbrukere etter tvistelovens system.

– Vi gjorde grundige undersøkelser av sannsynligheten for å kunne få prøvet saken i forkant av at saken ble anlagt, og konklusjonen var at det alternativet lagmannsretten peker på som mulig å benytte var umulig å gjennomføre i praksis fordi kostnaden og den administrative byrden ville bli for stor, og at kundene dermed ikke ville kunne oppnå en rimelig erstatning etter dette alternativet. Om lagmannsrettens avgjørelse blir stående er vårt syn at forbrukere som lider tap som følge av konkurransekriminalitet ikke vil kunne kreve sine tap erstattet i de tilfeller næringsdrivende, som Sector Alarm og Verisure, har opptrådt i strid med konkurranseloven, sier Frank Bredal, styreleder i Alarmkundeforeningen.

Lagmannsrettens avgjørelse vil nå ankes til Høyesterett som vil behandle avvisningsspørsmålet i siste instans. Alarmkundeforeningen mener det er gode muligheter for å nå frem i Høyesterett. Uansett utfall vil denne saken prinsipielt avklare om de norske reglene for gruppesøksmål er egnet til å ivareta forbrukernes interesser når store selskaper opptrer ulovlig og påfører dem økonomisk tap.

Les også

Hva skjer med gruppesøksmålet til Alarmkundeforeningen?
Alarmkundeforeningen saksøker Sector Alarm og Verisure

Foto: Advokatbladet (Henrik Evertsson)

Alarmkundeforeningens prosessfulmektig, advokat Jan Magne Langseth, mener mulighetene for å nå frem er meget gode