Alarmkunde­foreningen innkaller til ordinært årsmøte 2022

Styret i Alarmkundeforeningen ønsker å innkalle alle våre medlemmer til årets ordinære årsmøte, som vil avholdes kl. 12:00 på fredag den 16. desember 2022 i Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Vi har booket auditorium og vil henge opp skilt med veibeskrivelse til møterommet.

Ordinært årsmøte vedtaksføres med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert møtende medlem har én stemme. Årsmøtet velger møteleder og kan ikke treffe vedtak i strid med foreningens formål. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Behandling av saker på årsmøtet

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret via kontaktskjemaet på hjemmesiden vår senest to uker før årsmøtet. Den fullstendige sakslisten vil være tilgjengelig for medlemmene i dette innlegget senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte godtar det.

Alle spørsmål om det ordinære årsmøtet må rettes til Alarmkundeforeningen via kontaktskjemaet på vår hjemmeside.

Dagsorden

1. Opptelling av møtende medlemmer
2. Valg av dirigent(er)
3. Valg av protokollfører(e)
4. Valg av to protokollunderskrivere
5. Godkjenning av forretningsorden
6. Godkjenning av innkalling
7. Godkjenning av dagsorden
8. Årsberetning
9. Dagens status

Les mer om Alarmkundeforeningens årsmøteregler

Alarmkundeforeningen vil avholde ordinært årsmøte i desember 2022