Vedtekter

§ 1 Foreningens navn mv.

 • Foreningens navn er “ALARMKUNDEFORENINGEN”
 • Foreningens kontaktperson er Frank Bredal
 • Foreningens forretningsadresse er ikke satt
 • Foreningens postadresse er postboks 100, 1477 Fjellhamar
 • Foreningens nettsted er alarmkundeforeningen.no

Styret kan beslutte å endre foreningens kontaktperson, forretningsadresse, postadresse og nettsted. Alle endringer skal registreres i Enhetsregisteret.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å søke økonomisk kompensasjon til alle privatpersoner i Norge som har vært kunde i ett av eller begge alarmselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS for de økonomiske tap de er påført i hele eller deler av perioden 2011 til 2017 som følge av det ulovlige kartell- og markedssamarbeidet avdekket av Konkurransetilsynet.

§ 2.1 Formålets bakgrunn

Den 25. november 2020 konkluderte Konkurransetilsynet med at Sector Alarm AS og Verisure AS, som er de klart største aktørene i det norske boligalarmmarkedet, har samarbeidet om markedsdeling i perioden 2011 til 2017, og offentligjorde da vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr på 467,3 og 766 millioner kroner til henholdsvis Sector Alarm AS og Verisure AS.

§ 2.2 Formålsaktiviteter

Foreningens formål skal oppnås gjennom, men ikke begrenses til følgende aktiviteter:

 • Styret skal utpeke og inngå avtale med et ledende norsk advokatfirma innenfor fagfeltene konkurranserett og prosedyre til å forfølge kravet mot alarmselskapene rettslig, med sikte på å oppnå rimelig erstatning for den påførte konkurranseskaden som følge av det ulovlige samarbeidet.
 • Foreningen skal forsøke å få til en ekstern søksmålsfinansieringsløsning som ikke nødvendiggjør utlegg for foreningens medlemmer, eller selskapenes berørte kunder, ved at kostnadene ved selve finansieringen av søksmålet dekkes gjennom en avtale som sikrer at størst mulig andel av det økonomiske oppgjøret etter fradrag av saks- og finansieringskostnader tilfaller de berørte alarmkundene.
 • Søksmålsformen som antas best egnet vil være et gruppesøksmål etter tvisteloven § 35-7, dersom finansiering på vegne av gruppen kan sikres innenfor rammen av denne bestemmelsen.
 • Styret kan beslutte andre adekvate skritt som ivaretar foreningens, og dermed de berørte alarmkundenes, interesser på best mulig måte gjennom alternative søksmålsformer.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med medlemmer. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for foreningens gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle privatpersoner i Norge som har vært kunde i ett av eller begge alarmselskapene Sector Alarm AS og Verisure AS i hele eller deler av perioden 2011 til 2017. Innmelding og utmelding av medlemmer skal til enhver tid utføres i tråd med styrets fastsettelser på foreningens nettsted.

Medlemskap er ikke åpent for:

 • Ansatte eller tidligere ansatte i Sector Alarm AS eller Verisure AS
 • Ansatte eller tidligere ansatte i nærstående selskaper av Sector Alarm AS eller Verisure AS (i samme konsern mv.)
 • De som har samboer eller ektefelle som er, eller har vært, ansatt i Sector Alarm AS eller Verisure AS

I tvilstilfeller avgjør styret med bindende og umiddelbar virkning om dette vilkåret er oppfylt.

§ 5 Medlemsrettigheter og -plikter

Alle medlemmer har rett til å delta og stemme på årsmøte, og er valgbare til tillitsverv. Medlemmene plikter å forholde seg til årsmøtevedtak.

§ 6 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes én gang i året, er foreningens høyeste myndighet, og vedtaksføres med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert møtende medlem har én stemme. Årsmøtet velger møteleder og kan ikke treffe vedtak i strid med foreningens formål.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Styret vil med minst fire ukers varsel innkalle medlemmene til årsmøtet pr. e-post eller ved kunngjøring i pressen eller på foreningens nettsted.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte godtar det.

§ 6.1 Årsmøtets oppgaver

 • Behandling av innkomne forslag, årsmelding og regnskap
 • Valg av revisor ved lovpålagt revisjonsplikt
 • Valg av styre

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst halvparten av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinære årsmøter kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 8 Styre

Foreningen skal til enhver tid ha et styre på tre medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, har en funksjonstid på tre år, og skal holde møte når styrets leder eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.

Styret skal iverksette årsmøtevedtak, oppnevne utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll av foreningens økonomi og representere foreningen utad. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Vederlag til styret, og avtaler med eventuelle selskaper hvor styrets medlemmer arbeider, skal fastsettes på prinsippet om “armlengdes avstand” så lenge foreningen har økonomi til å sørge for rimelig betaling for medgått tidsbruk. Avtale om vederlag kan inngå som ledd i avtale om ekstern finansiering av gruppesøksmålet. Styret kan inngå avtale med eksterne konsulenter for å oppnå foreningens formål.

§ 9 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Styrets leder kan gis fullmakt til å inngå avtaler som ligger under foreningens formål.

§ 10 Vedtektsendring

Endring av vedtekter kan kun utføres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektene kan ikke endres i strid med foreningens formål.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av styret. Foreningens eventuelle formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle en norsk ideell organisasjon utpekt av styret.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse ut over den andel av økonomisk kompensasjon som er innbetalt til foreningen fra Sector Alarm AS og Verisure AS i forbindelse med endelig dom eller forlik med selskapene, og som er ment å tilfalle medlemmene som følge av deres kundeforhold i de respektive selskapene innenfor hele eller deler av den tidsperioden det ulovlige samarbeidet har funnet sted.

Foreningen skal oppløses når det er inngått endelig forlik med Sector Alarm AS og Verisure AS, eller når det foreligger rettskraftig avgjørelse i saken på vegne av foreningen eller selskapenes kunder som var berørt av det ulovlige samarbeidet. Styret kan også oppløse foreningen om det ikke viser seg å være grunnlag for videre drift som følge av manglende ekstern finansiering og som ikke gjør det mulig å oppnå foreningens formål.